(093) 002-98-08

(096) 989-88-92

Viber   WhatsApp   Telegram   TikTok

Instagram   Facebook      Ukr.net

Концепція розвитку ФГРБ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Мета: фундаментальна і практична професійна підготовка соціально мобільних, конкурентоздатних фахівців на основі компетентнісного підходу.

Пріоритетні напрями діяльності факультету:

 • формування соціокультурного мотиваційного середовища факультету, що сприяє професійному зростанню співробітників;
 • стабільний, динамічний та інноваційний розвиток системи професійної підготовки висококваліфікованих фахівців з спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу», «Туризм» в рамках загальнорозвиваючої моделі вищої освіти, що передбачає передачу кращих культурних, наукових і освітніх традицій, підготовку молоді до суспільної і професійної діяльності;
 • розвиток і впровадження інноваційних методів та практико-зорієнтованих технологій навчання;
 • інтеграція освіти, науки та виробництва факультету;
 • підвищення рівня якості знань студентів відповідно до міжнародних стандартів, фахових компетентностей і кваліфікації;
 • посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу шляхом впровадження програм академічного та професійного стажування, підвищення кваліфікації;
 • розвиток міжнародної співпраці;
 • удосконалення системи профорієнтаційних заходів на основі дистанційного та особистісного підходів до успішної реалізації щорічної програми вступної кампанії;
 • формування корпоративної культури факультету, спрямованої на формування позитивного іміджу факультету.

В основу концепції розвитку Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу покладено 3 стратегії:

 1. особистісно-професійна, що передбачає підготовку соціально мобільних, конкурентоздатних висококваліфікованих професіоналів і формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців з готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
 2. креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки фахівців сфери гостинності;
 3. взаємодії і співпраці, що реалізується на університетському (між викладачами і студентами, між кафедрами і факультетами), на всеукраїнському (розвиток партнерської співпраці з відповідними факультетами вузів України) та міжнародному рівнях.

Принципи діяльності:

 • високої якості освітніх послуг: оновлення змісту освіти, удосконалення результатів освіти, модернізація технологій навчання;
 • побудови освітніх програм на компетентнісний основі до стандартів вищої освіти;
 • студентоцентризму;
 • інноваційності та орієнтації на інноваційні технології;
 • рівноцінності реалізації навчальної, організаційно-методичної, наукової та виховної роботи;
 • мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог замовника освітніх послуг та ринку праці;
 • ступеневості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр»;
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результат професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування;
 • випереджального інноваційного розвитку освіти;
 • забезпечення зворотнього зв’язку, формування та підтримка сприятливого професійного середовища;
 • ефективності, результативності і економічної доцільності діяльності;
 • дотримання академічної доброчесності;
 • публічності та відкритості, результати роботи Факультету регулярно обговорюються на засіданнях кафедр, радах факультету, університету та розміщуються на офіційному веб-сайті закладу.

Реалізація наукового потенціалу викладачів факультету здійснюється через:

 • залучення викладачів кафедр до щорічних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • розширення участі викладачів та студентів факультету у міжнародних форумах, конференціях та конгресах та наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН;
 • реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності;
 • підвищення рівня кваліфікації викладачів, стажування, проведення занять в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах);
 • розширення та урізноманітнення зв’язків кафедр на всеукраїнському та міжнародному рівнях;
 • продовження роботи над науково-дослідними темами, комплексними проектами кафедр факультету;
 • створення сприятливих умов зростання кількості науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та вченим званням за випусковими спеціальностями факультету;
 • розроблення та впровадження інноваційних проектів за результатами наукових досліджень;
 • активізацію участі викладачів у міжнародних програмах професійного розвитку.

З метою оптимізації діяльності Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу планується:

 • організацію та проведення V Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»;
 • організацію та проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практик, інновації»;
 • розширення співпраці з Українським центром культурних досліджень Міністерства культури з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану елементів нематеріальної культурної спадщини як національного туристичного продукту в Україні та за кордоном із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів України та зарубіжних країн;
 • посилення співпраці з Департаментом туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міжнародною Торгівельною Палатою ICC Ukraine, Асоціацією кулінарів України з метою практичної реалізації проектів та наукових розробок;
 • продовження реалізації системи заходів для отримання статусу діяльності під егідою ЮНЕСКО, що сприятиме підвищенню міжнародної співпраці, реалізації проектів та наддасть широкі можливості для обміну досвідом і впровадження нових стандартів в освіті;
 • організацію та проведення кафедрами Готельно-ресторанного бізнесу та Міжнародного туризму науково-практичних круглих столів;
 • удосконалення навчальних програм, програм практик, навчально-методичних комплексів тощо;
 • започаткування діяльності студентської дослідницької лабораторії по вивченню і презентації об’єктів нематеріальної культурної спадщини в регіонах України в рамках реалізації комплексної системи заходів для отримання відповідного статусу ЮНЕСКО;
 • розширення співробітництва з стратегічними зарубіжними партнерами, міжнародними освітніми установами та агенціями;
 • активізацію роботи ради молодих вчених факультету із залученням студентів старших курсів, магістрантів, аспірантів та докторантів;
 • активізацію роботи студентського самоврядування факультету;
 • налагодження постійного зв’язку з випускниками кафедр факультету;
 • сприяння працевлаштуванню студентської молоді та випускників кафедр факультету;
 • оновлення й доповнення устаткування й предметів сервісу лабораторій факультету;
 • організація та проведення Днів відкритих дверей на факультеті та університету, виїзних Днів відкритих дверей у закріплених районах;
 • підтримання позитивного іміджу факультету з метою залучення абітурієнтів, шляхом:

— продовження активної співпраці з успішними фахівцями індустрії гостинності та проведення широкого спектру тематичних зустрічей і майстер-класів, з метою розширення професійного і практичного кругозору студентів та формування позитивного іміджу і популяризації факультету у соціальних мережах;

— створення груп оперативної розсилки повідомлень у мобільних додатках: Viber, WhatsApp, Facebook;

— організація і проведення фестивалів й конкурсів, які популяризують факультет: Міс і містер ФГРіТБ, Best Food Fest, Битва титанів, з метою залучення абітурієнтів шкіл та училищ;

— продовження ефективної співпраці з блогерами та відомими випускниками для реклами ФГРіТБ у соціальних мережах з метою залучення абітурієнтів;

— підтримка позитивного іміджу факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в соціальних мережах з допомогою активної діяльності креативної групи факультету з метою залучення абітурієнтів;

— удосконалення та розвиток офіційного веб-сайту факультету як основного інформаційного поля про факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Є. Коновальця, 36 (каб.709)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38(093) 002-98-08

Моб.: +38(096) 989-88-92 Готельно-ресторанна справа, консультує: Комарніцький Ігор Олегович

Моб.: +38(093) 002-98-08 Готельно-ресторанний і туристичний бізнес, консультує: Пилипів Вікторія Володимирівна

Моб.: +38(096) 902-29-03 Міжнародний туризм, консультує: Плецан Христина Василівна

E-mail: fgritb@ukr.net

         

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 20 (каб.12)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Тел.: +38(044) 285-44-03

Тел.: +38(044) 285-43-86

Факс: +38(044) 285-85-27

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

             

МИ НА КАРТІ:

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2020 ФГРіТБ КНУКіМ