Кафедра
готельно-ресторанного
і туристичного бізнесу

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

Кафедра
готельно-ресторанного
і туристичного бізнесу

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

НАВЧАННЯ

«ВАШ ШЛЯХ - ВІД «П’ЯТІРКИ» ДО П’ЯТИ ЗІРОК!»

ВАШЕ МАЙБУТНЄ – В ВАШИХ РУКАХ!

конкурентоздатні фахівці европейського рівня!

практика і стажування в Україні та за кордоном!

професіоналізм, відповідальність, престиж, якість, перспектива!

завжди бути на крок попереду!

рух до успішної кар’єри!»

ОБИРАЄМО КРАЩЕ!!!

БАКАЛАВРАТ
ОП «Готельно-ресторанна справа»

Бакалаврат «Готельно-ресторанна справа»

Гарант освітньої програми: Гончар Лілія Олександрівна

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» розроблена на підставі затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ № 384 від 04.03.2020) і є нормативним документом, який регламентує підходи до підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Мета освітньої програми - підготовка нової генерації соціально мобільних, конкурентоздатних та високопрофесійних бізнес-фахівців за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа шляхом формування комплексу програмних результатів навчання, які у сукупності складають систему нерозривного взаємозв’язку hard-skills – soft-skills – digital-skills та передбачають можливості для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час організації бізнес-процесів сервісного, виробничо-технологічного та управлінського профілю на сучасних підприємствах готельного та ресторанного  бізнесу.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є практико-орієнтованою і зосередженою на формуванні у здобувачів базових і фундаметальних професійних знань та вмінь, необхідних для вирішення актуальних бізнес-проблем функціонування та розвитку готельно-ресторанних підприємств. Освітньо-професійна програма передбачає студентоцетричний підхід до організації навчального процесу.

Освітня програма в цілому фокусується на прикладних аспектах сервісно-виробничої та аналітико-управлінської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, стимулюючи при цьому всебічну фокус-забезпеченість за основними напрямами роботи із здобувачами.

Програма орієнтована на комплексну практичну підготовку сучасних фахівців в сфері готельно-ресторанного бізнесу, спроможних до швидкої адаптації в мінливому бізнес-середовищі і передбачає підготовку бізнес-фахівців здатних вирішувати конкретні проблеми та завдання професійної діяльності з урахуванням поступової інтеграції України з країнами Євросоюзу.

Освітня програма передбачає застосування інноваційних методів та практико-орієнтованих технологій навчання, як реалізаційного компоненту забезпечення високопрофесійної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці бізнес-фахівців, базуючись при цьому на комплексному та особистісно-орієнтованому підходах до здійснення професійної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Ключовою особливістю програми є синергія академічної та практичної бізнес-діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, що забезпечує цілісність та комплексність підготовки.

Унікальність освітньої програми полягає у забезпеченні можливості професійної самоідентифікації здобувачів на кожному окремому курсі їх навчання. Це означає, що в межах кожного курсу за рахунок опанування обов’язкових компонент освітньої програми для здобувачів вищої освіти сформований фундаментальний набір загальних та професійних компетентностей, які визначають такі результати навчання, що дозволять розпочати професійну діяльність за фахом уже з першого курсу їх навчання. При чому з кожним роком навчання професійна компетентність (hard-skills) здобувачів посилюється і переходить на якісно новий рівень відповідальності.

Це дозволяє здобувачам розпочати професійну діяльність за фахом у певній послідовності з елементами щорічного нарощування одразу після завершення першого курсу навчання, що сприятиме їх подальшій самореалізації і становленні як бізнес-фахівця з глибинним досвідом роботи на всіх ключових професійних щаблях і сприяє ефективній реалізації їх професійних цілей.

ОП «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

Гарант освітньої програми: Верезомська Ірина Георгіївна

Освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» розроблена на підставі затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.2019 р. № 870) і є нормативним документом, який регламентує підходи до підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Мета освітньої програми: формування загальних і фахових компетентностей, базових знань, які направлені на здобуття студентами знань і вмінь для успішного здійснення професійної діяльності у соціокультурній сфері та індустрії гостинності.

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями достатніми для успішного розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у галузі соціокультурної діяльності та індустрії гостинності

Освітня програма передбачає студентоцетричний підхід до організації навчального процесу, у розрізі якого зокрема забезпечується: формування здобувачами індивідуальних освітніх траєкторій; впровадження особистісно-орієнтованої технології навчання; сприйняття здобувачів вищої освіти як активних учасників науково-освітнього процесу, відповідальних та ініціативних соціальних партнерів; можливість застосування теоретичних знань у реальних практичних бізнес-ситуаціях на діючих підприємствах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; цифровізація освітнього процесу – створення віртуального освітнього середовища.

Особливості програми: комплексність підготовки фахівців, здатних управляти кількома функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності (соціокультурна сфера, готельно-ресторанний і туристичний бізнес); орієнтація на засвоєння програмного матеріалу фахових дисциплін крізь призму його адаптації до реальної практики управління; поєднання інноваційних та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу фахівців з практики, формування професійної компетентності фахівців з використанням елементів дуалізації освіти.

ОП «Діджитал-менеджмент та ресторанний сервіс»

Гарант освітньої програми: Поплавська Аліна Вячеславівна

Освітня програма «Діджитал-менеджмент та ресторанний сервіс»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Діджитал-менеджмент та ресторанний сервіс» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма «Діджитал-менеджмент та ресторанний сервіс» розроблена на підставі затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.2019 р. № 870) і є нормативним документом, який регламентує підходи до підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Мета освітньої програми: підготовка конкурентоспроможних бізнес-фахівців у сфері управління сервісно-технологічними, організаційно-економічними, соціально-культурними процесами на підприємствах індустрії гостинності шляхом формування загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, які спрямовані на всебічне використання діджитал-технологій та аналітичних інструментів менеджменту.

Освітньо-професійна програма передбачає студентоцентрований підхід до організації навчального процесу і в цілому фокусується на прикладних аспектах сервісно-виробничої та аналітико-управлінської діяльності підприємств ресторанного бізнесу, стимулюючи при цьому всебічну фокус-забезпеченість за основними напрямами роботи із здобувачами.

Програма орієнтована на комплексну практичну підготовку бізнес-фахівців, здатних забезпечувати належний рівень сервісного обслуговування в закладах ресторанного господарства за рахунок оптимізації співпраці зі споживачами послуг, партнерами, діджиталізації основних бізнес-процесів, зміни бізнес-моделі функціонування підприємств в мінливих умовах.

Освітня програма передбачає застосування інноваційних методів та практико-орієнтованих технологій навчання, як реалізаційного компоненту забезпечення високопрофесійної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці бізнес-фахівців, базуючись при цьому на комплексному та особистісно-орієнтованому підходах до здійснення професійної діяльності у сфері управління соціокультурними процесами та ресторанним бізнесом.

Унікальність полягає в інтегрованому підході до формування програмних результатів навчання здобувачів, що дасть змогу забезпечити підготовку унікального фахівця, здатного:

 • моделювати професійний імідж відповідно до трендів індустрії гостинності;
 • використовувати інноваційні методи та підходи до обслуговування гостей з метою визначення їх мотивації, потреб та очікувань і побудови довгострокових відносин;
 • формувати та розвивати навички лідерства в сфері обслуговування, ефективну комунікацію та навички міжособистісного спілкування;
 • відкривати чіткий і корисний процес для надання виняткових навичок цінності споживача, ставлення до лідерства в обслуговуванні та високого рівня професіоналізму, необхідного для досягнення задоволеності та лояльності гостей.

Освітня програма забезпечує комплексність підготовки фахівців, здатних управляти кількома функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності (діджитал-менеджмент, соціокультурна сфера, ресторанний сервіс).

Орієнтація програми на засвоєння матеріалу фахових дисциплін крізь призму його адаптації до реальної практики управління реалізується шляхом поєднання інноваційних та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу фахівців з практики, формування професійної компетентності фахівців з використанням елементів дуалізації освіти.

ОП «Міжнародний туризм»

Гарант освітньої програми: Козловський Євген Вікторович

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Міжнародний туризм» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма «Міжнародний туризм» підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» є нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається структура, зміст та порядок вивчення навчальних дисциплін, вимоги до компетентностей та інших соціально важливих якостей.

Мета програми – забезпечення умов, необхідних для отримання здобувачами першого (бакалаврського) рівня фахової вищої освіти, максимальне сприяння розвитку фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми професійної та дослідницько-інноваційної діяльності в сфері міжнародного туризму.

Предметна область містить знання з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства, рекреалогії, організації туризму та екскурсійної діяльності, івент-менеджменту та ділового туризму, організації готельної та ресторанної справи, транспортного обслуговування, інформаційних технологій в міжнародному туризмі, електронної комерції в міжнародному туризмі, економіки міжнародного туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, державного регулювання туристичної діяльності.

Програма орієнтована на міждисциплінарну, технічну та наукову підготовку фахівців сфери міжнародного туризму, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками, а також здатні на постійний професійний та особистісний розвиток.

Програма передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку для проведення операційно-технологічних, організаційно-управлінських та аналітичних робіт з використанням сучасних інформаційних та комп’ютерних технічних засобів.

МАГІСТРАТУРА
ОП «Готельно-ресторанна справа»

Гарант освітньої програми: Русавська Валентина Андріївна

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» підготовки фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу передбачає багатофункціональне навчання, інтегруючи його різні види в єдину інноваційно-освітню модель, що відповідає специфіці і особливостям функціонування сфери послуг в готельно-ресторанному бізнесі.

Методологічною основою виконання освітньої програми є компетентісний підхід, практико орієнтоване навчання та ціннісний (аксіологічний) вектор формування здобувачів кваліфікації.

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 р. № 26.

Мета освітньої програми – розвинути та інтегрувати філософію гостинності в професійну справу. Підготувати інтелектуальну еліту професіоналів сфери готельно-ресторанного бізнесу. Забезпечити ринок праці конкурентоорієнтованими креативними фахівцями з критичним мисленням, комунікаційними здібностями та здатних до різних форм співробітництва в професійній діяльності.

Освітня програма формує сучасне уявлення про специфіку, процеси і технології управління в готельно-ресторанному бізнесі.

Освітня програма є комплексною ринково-орієнтованою, яка об’єднує академічний підхід, науково-практичний напрямок, цілісний компетентісний та особисто-орієнтований підходи та забезпечує ґрунтовну професійну, наукову та прикладну підготовку студентів.

Пріоритет освітньої програми – практичний характер навчання. В усіх напрямках навчально-наукової діяльності зосереджено увагу на формуванні практичних навичок, які потрібні у бізнес-середовищі.

Практичний характер навчання – зустрічі із практиками бізнесу сфери гостинності, участь у майстер-класах тощо.

Програма – унікальна, включає в себе великий обсяг актуальної бізнес-інформації, необхідної для успішної професійної діяльності в індустрії гостинності.

Особливість фахівця – це професіонали, які здатні працювати в міжнародному бізнес-середовищі сфери обслуговування, які знайомі із сучасним станом і тенденціями розвитку світової індустрії гостинності; це професіонали, які вміють адаптувати ефективні світові практики управління готельно-ресторанною справою в національне бізнес-середовище сфери гостинності.

ОП «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

Гарант освітньої програми: Батченко Людмила Вікторівна

Освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» є практикоорієтованою полідисциплінарною освітньо-професійною програмою за предметно-практичним змістом, яка сфокусована на отриманні сучасних ґрунтовних знань із дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки, вибіркової частини освітньо-професійної програми, і яка базуються на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку сфери готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Програма розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2020 р. № 14.

Мета освітньої програми: підготовка професіоналів нового покоління для соціокультурної сфери, які володіють сучасними інструментами і методами управління, розуміють сучасні соціокультурні процеси, мають компетенції (hard skills, soft skills та digital skills) і здатні здійснювати практичну діяльність з професії системно, критично, максимально адаптивно до змінних умов бізнес-середовища.

Освітня програма орієнтована на:

 • комплексний міждисциплінарний підхід до підготовки фахівців;
 • філософію практико орієнтованого навчання;
 • галузеву особливість;
 • стійкі професійні зв’язки з готельно-ресторанним і туристичним бізнесом;
 • залучення компетентних галузевих фахівців і практиків до освітнього процесу;
 • відкритість і співробітництво зі здобувачами програми;
 • студентоцентризм.

Освітня програма формує сучасне уявлення про специфіку, процеси і технології управління в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі.

Освітня програма направлена на формування критичного сучасного уявлення про специфіку, процеси і технології менеджменту готельно-ресторанної і туристичної діяльності; на розвиток навичок креативності, комунікаційності та координаційності для успішної професійної діяльності.

Реалізація програми проходить на основі спільної міждисциплінарної академічної, науково-дослідницької та практичної бізнес-діяльності, що придає цілісність і комплексність фахової підготовки.

Програмаунікальна, включає в себе великий обсяг актуальної бізнес-інформації, необхідної для успішної професійної діяльності в індустрії гостинності. Вона забезпечить можливість побудувати успішну кар’єру і професійний зріст в сфері готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; дозволить не тільки удосконалити знання і навики з управління готельно-ресторанним і туристичним  бізнесом, але і допоможе більш ефективно і швидше реалізувати свої професійні цілі.

ОП «Міжнародний туризм»

Гарант освітньої програми: Гаврилюк Алла Михайлівна

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Рецензії/відгуки на освітню програму

Навчальний план

Графік етапів проходження та затвердження змін до освітньо-професійної програми

Проєкт освітньої програми «Міжнародний туризм» / пропозиції стейкхолдерів

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» базується на людиноцентричних, практико орієнтованих, новітніх засадах підготовки конкурентоздатних фахівців сфери туризму та забезпечує формування у студентів інтегрованих, загальних та фахових компетентностей на основі інноваційності, креативності, цифрової грамотності, критичного мислення, соціальної мобільності та інших сучасних навичок, що визначають запити на підготовку професіоналів для національної та міжнародної індустрії туризму.

Освітньо-професійна програма «Міжнародний туризм» є нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, що відображає цілі освітньої та професійної підготовки здобувачів вищої освіти за другим освітнім рівнем «магістр», визначає структуру, зміст та порядок вивчення навчальних дисциплін, вимоги до компетентностей та інших соціально важливих якостей.

Освітньо-професійна програма «Міжнародний туризм» розроблена відповідно до  вимог 7 рівня НРК (НРК, 2019 – та Проекту ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей) і забезпечує кореляцію компетентностей з описом кваліфікаційного рівня магістра (дискрипторами) Національної рамки кваліфікацій НРК.

Мета освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» спрямована на підготовку нової генерації успішних професіоналів, які володіють фундаментальними знаннями міжнародного туризму і практичними навичками роботи на посадах різних управлінських рівнів у системі державного управління туризмом, підприємницької, наукової та науково-педагогічної діяльності у сфері туризму.

Мета освітньо-професійної програми відповідає місії та завданням Київського національного університету культури і мистецтв, викладених у Статуті університету та Стратегії розвитку університету на 2018-2022 рр.

Унікальність освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» полягає у:

 • комплексному використанні компонент освітньо-професійної програми, зорієнтованої на постійно змінні тенденції міжнародного туризму та вивченні проблем, що мають міждисциплінарний характер;
 • інтегральному характері навчання, що включає цикли культурологічних, економічних, історичних, правових та туризмологічних навчальних дисциплін, сфери міжнародних відносин, туристичного бізнесу тощо, які в цілому враховують основні сучасні тенденції світового туризму та особливості їх упровадження в українських реаліях при обслуговуванні іноземних туристів;
 • стажуванні студентів за кордоном у структурних підрозділах туристичних підприємств та туристичних дестинацій;
 • включенні до програм навчальних дисциплін питань сталого розвитку  як виїзного, так і в’їзного міжнародного туризму;
 • інноваційно орієнтованому підході до управлінської діяльності у сфері туризму на засадах інноваційної культури;
 • включенні в освітню програму освітньо-педагогічної та  науково-освітньої компонент.
ПРО КАФЕДРУ

Проблеми підготовки соціально мобільних, конкурентоздатних висококваліфікованих професіоналів і формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців у галузі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу  успішно реалізовуються в Київському національному університеті культури і мистецтв кафедрою готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, яка з 1 вересня 2018 року була утворена за рішенням Вченої ради університету шляхом злиття випускових кафедри готельно-ресторанного бізнесу і кафедри міжнародного туризму і стала випусковою кафедрою за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОП «Готельно-ресторанна справа»); 242 «Туризм» (ОП «Міжнародний туризм»); 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОП «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»).

В 1997 році в Київському національному університеті культури і мистецтв була створена випускова кафедра міжнародного туризму. У період з 1997 по 2006 рік кафедру міжнародного туризму очолювала  кандидат історичних наук, доцент Панкова Євгенія Вікторівна. З 1 вересня 2006 р. по 2017 рік випускову кафедру міжнародного туризму очолював Антоненко Володимир Степанович, доктор географічних наук, професор, науковець з багаторічним досвідом роботи, який застосовує нові концептуальні підходи до освітньої діяльності.

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу була створена у 2001 році за ініціативою ректора університету Михайла Михайловича Поплавського – доктора педагогічних наук, професора, відомого в Україні й за її межами фахівця з підготовки кадрів для готельно-ресторанного сервісу, який у 2008 році її очолив. На той час кафедра однією з перших в Україні розпочала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджер готельно-ресторанного бізнесу» і саме в цьому поєднанні готельного і ресторанного бізнесу, як складових галузі гостинності вбачається головна таємниця успіху розвитку кафедри та популярності цієї спеціальності на майбутнє. Це був період становлення та розвитку кафедри, який концептуально окреслив стратегічні пріоритети напрямків спеціальності на кшталт кращим на той період зразкам бізнес-освіти сфери гостинності. У 2016 році професор Русавська Валентина Андріївна очолила кафедру готельно-ресторанного бізнесу і оголосила головною метою кафедри – забезпечення принципів загального управління якістю в освіті шляхом створення синергетичних партнерських взаємовідносин викладачів і студентів, постійного самовдосконалення та самооцінки, поліпшення процесу навчання, розвитку комунікативних і лідерських якостей студентів, їх уміння самостійно вчитися та працювати в групі, придбання ними навичок незалежного критичного мислення.

Очолює випускову кафедру готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Поплавська Аліна Вячеславівна, кандидат культурології, доцент, викладач та науковець з багаторічним досвідом роботи в готельно-ресторанній сфері.

Підготовка фахівців-професіоналів, людей з усвідомленою громадянською сформульована в візії та місії кафедри та визначена в її стратегічній меті.

Візія кафедри. Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу – лідер освіти в сфері гостинності, стійкий і збалансовано зростаючий підрозділ Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), який на основі синергізму навчальної, методичної, наукової та практичної діяльності реалізує програми стратегічного розвитку відповідно до цінностей КНУКіМ.

Місія кафедри. Сформувати національну науково-освітню школу гостинності в Україні. Примножуючи традиції Київського національного університету культури і мистецтв та використовуючи новітні освітні технології й досягнення науки, кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу покликана готувати всебічно освічених, висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у області сфери послуг для забезпечення потреб України, які володіють лідерськими якостями, творчою ініціативою, мобільністю, корис­туються стійким попитом на ринку праці, мають здібності до саморозвитку в даній сфері на основі сполучення досягнень бізнес-шкіл, безперервного процесу підготовки кадрів із урахуванням пе­рспективних світових тенденцій у науці, техніці та технологіях у зовнішній діяльності підприємств і відповідають стратегічним ін­тересам розвитку національної економіки.

Стратегічна мета кафедрипідготовка висококваліфікованих, компетентних професіоналів індустрії гостинності шляхом забезпечення принципів загального управління якістю в освіті, створення синергетичних партнерських взаємовідносин викладачів і здобувачів, постійного самовдосконалення та самооцінки, результативність процесу навчання, розвиток комунікативних і лідерських якостей студентів, придбання ними навичок незалежного критичного мислення.

Місія та стратегічна мета кафедри досягається шляхом реалізації програм стратегічного розвитку відповідно до цінностей КНУКіМ.

Найголовніші цінності кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу це:

 • загальноприйняті моральні норми – гуманізму, емпатії, довіри;
 • дотримання державної політики у сфері вищої освіти;
 • національна свідомість, активна громадянська позиція, служіння суспільству;
 • академічна доброчесність; відповідальність та порядність, професіоналізм, патріотизм;
 • компетентність, креативність, прагнення до змін.

Освітній процес кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться науково-педагогічним складом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.   

Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує науково-педагогічний склад кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, сформований з докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, серед яких відмінники освіти України, заслужені діячі культури, освіти, науки і техніки України та провідні спеціалісти-практики готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, які мають наукові та науково-методичні праці, присвячені дослідженню проблем та перспектив розвитку галузі гостинності, вивченню інновацій в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі.  

У теперішній час на кафедрі реалізується сучасна ступенева підготовка студентів за освітніми ступенями "Бакалавр" та "Магістр", що дозволяє випускникам кафедри в подальшому виконувати на високому професійному рівні наукові, навчальні та дослідні напрями роботи.

Здобуття кваліфікації на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання студентами відповідної освітньої програми.

Підготовка бакалаврів та магістрів проводиться за такими освітніми програмами:

 • спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (ОП «Готельно-ресторанна справа»);
 • спеціальність 242 «Туризм» (ОП «Міжнародний туризм»);
 • спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОП «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»)

Особливими завданнями освітніх програм кафедри є розвиток людських ресурсів, що забезпечується модернізацією методів і технологій навчання. Увага акцентується на особистому саморозвитку, колективній роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.

Навчальну, практичну та наукову роботу студентів забезпечують спеціалізовані лабораторії та спеціалізовані комп’ютерні кабінети (лабораторії), які забезпечують виконання навчального плану та оснащені сучасним технологічним обладнанням, новітніми технічними засобами навчання, програмним забезпеченням, меблями, інвентарем.

Лабораторії кафедри забезпечують умови для проведення лекційних, практичних занять та лабораторних робіт за курсами та спецкурсами з дисциплін, що закріплені за кафедрою готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Результатом навчальної, методичної і наукової діяльності кафедри діяльності кафедри є підготовка конкуренто орієнтованих фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельно-ресторанного  і туристичного бізнесу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності.

Це дає змогу працювати на підприємствах ресторанного і готельного бізнесу,  агенціях з організації туризму різних форм власності та їх структурних підрозділах на посадах:

 • керівник готельно-ресторанного комплексу, генеральний директор готелю чи ресторану, топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства, менеджер служб готелів і ресторанів; ресторатор, спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор, метрдотель), завідувач виробництвом ресторану; завідуючий виробництвом продукції ресторанного господарства; спеціаліст по реалізації та споживанню продукції ресторанного господарства; фахівець із гостинності, організатор готельної й ресторанної діяльності, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із організації дозвілля та санаторно-курортної справи, спеціаліст стандартизації, сертифікації та якості ресторанних та готельних послуг; спеціаліст-аналітик ринку послуг;
 • фахівець із туристичного обслуговування, керівник туристичної агенції, менеджер міжнародного туризму, фахівець із організації дозвілля, тревел-менеджер, екскурсознавець, туризмознавець, організатор подорожей, фахівець із розвитку різних видів туризму, керівник рекламного відділу, фахівець із туристичної безпеки.

Крок за кроком, послідовно і впевнено піднімається на новий рівень розвитку кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу!

НАУКОВА РОБОТА
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність є одним із найпотужніших чинників забезпечення якості навчання здобувачів.

Мета наукової роботи кафедри полягає у формуванні науково-методологічних основ та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку сфери готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. В науковій роботі кафедри сповідується принцип – невідривний зв'язок теоретичних та науково-прикладних розробок із реальним сектором індустрії гостинності. Наукова діяльність кафедри є одним із найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів.

Науковими брендами кафедри стали:

 • щорічні провідні міжнародні науково-практичні конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» з виданням збірника наукових праць учасників. Це комплексний науковий захід, учасниками якого є не тільки викладачі кафедри, різних вишів, в тому числі й іноземних, але і фахівці-практики, а також студенти;
 • проведення Міжнародної науково-практичної конференції - фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації»;
 • постійне проведення круглих столів, майстер-класів, вебінарів, творчих зустрічей, презентацій, дискусійних панелей, методичних семінарів, воркшопів із запрошенням провідних фахівців індустрії гостинності;
 • щорічне видання колективної монографії за основними науковими.

Стратегічні пріоритети кафедри в науковій діяльності:

 • впровадження та розробка інструментарію позиціювання та продажу результатів наукової діяльності кафедри на ринках інтелектуальних послуг;
 • розширення спектру наукових досліджень на основі формування спеціалізованих лабораторій;
 • організація та ведення комплексної системи науково-дослідної роботи студентів за допомогою освоєння в процесі навчання методів, прийомів, навичок виконання наукових і дослідних робіт, розвитку творчих здібностей, самостійності, ініціативи у навчанні та майбутній діяльності;
 • створення наукової школи кафедри;
 • забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • інтеграція наукових напрямів кафедри з науковими, вироб­ничими та бізнесовими структурами;
 • забезпечення належних умов для науково-дослідної роботи студентів;
 • розробка та реалізація освітніх і наукових проектів;
 • напрямками кафедри;
 • участь викладачів та студентів кафедри в міжнародних, національних, наукових конференціях з питань розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туристичної проблематики;
 • формування і постійне оновлення інформаційної бази даних по науковій проблематиці кафедри, архіву методичних матеріалів, результатів наукових досліджень;
 • підготовка підручників з навчальних дисциплін, колективних монографій з наукової тематики кафедри;
 • підготовка фахівців та викладачів кафедри шляхом захисту дисертацій та стажування в провідних туристичних організаціях України та світу;
 • залучення студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» до наукової роботи шляхом виконання індивідуальних завдань в процесі вивчення навчальних дисциплін, підготовки кваліфікаційних робіт в рамках наукової проблематики кафедри.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кафедрою розроблено, обговорено та затверджено комплексну програму «Наука» факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, у розрізі якої визначено 2 ключових вектори, складові та рівні наукової роботи кафедри, які логічно взаємопов’язані, структуровані та сконцентровані на виконанні та реалізації зареєстрованої в УкрІНТІ теми науково-дослідної роботи кафедри «Управління і сервіс у сфері гостинності: національний і регіональний контекст».

комплексна програма наука

Суттєвою підтримкою оновлення і розвитку навчально-методичного процесу кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу стали наукові дослідження за держбюджетними науковими темами:

Термін реалізації: 2021-2026 рр.

Термін реалізації: 2015-2020 рр.

Термін реалізації: 2017-2020 рр.

НАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ

Наукова робота студентів проводиться у відповідності до фахового спрямування та тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє студентам бути організаторами та активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських студентських наукових конференцій.

Це дає змогу розвивати творчі здібності студентів. Підвищувати їх освітній рівень, виявляти обдаровану молодь та формувати кадровий потенціал для дослідницької й виробничої діяльності.

Студенти кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу  систематично беруть участь та здобувають призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт.

Молоді науковці кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу систематично залучаються до наукового процесу через проведення науково-прикладних досліджень, апробацію та опублікування їх результатів у фахових виданнях України (кат. Б) та матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях України та закордону, що відповідає програмі наукової діяльності кафедри.

Для активізації та посилення наукової діяльності здобувачів на факультеті створено Студентську наукову раду.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Науковими брендами кафедри є:

 • щорічне проведення провідної міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» з виданням збірника наукових праць учасників (матеріали конференцій).
 • щорічне проведення міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» (матеріали конференцій).
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Науково-педагогічний склад постійно поновлює професійні та наукові знання, професійну мобільність і адаптацію до змін в суспільно-економічній сфері в галузі туризму та індустрії гостинності, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки, використовує у навчальному процесі інноваційні педагогічні і сучасні інформаційні технології.

Стратегічні пріоритети кафедри в організаційній роботі та розвитку кадрового потенціалу:

 • створення технологічної та організаційної інфраструктури на кафедрі для забезпечення якості наукового, навчального процесів і відпочинку співробітників;
 • розширення тематики проблем, що обговорюються на засіданнях кафедри;
 • інформування членів кафедри про рішення Вченої ради та ректорату університету;
 • організація діяльності з підготовки до акредитації та ліцензуванню нових освітніх програм;
 • стимулювання науково-педагогічного росту науково-педагогічного персоналу через активізацію науково-дослідної діяльності та підготовки дисертаційних робіт (докторських і кандидатських) викладачами кафедри;
 • формування кадрового резерву на посаду науково-педагогічного персоналу кафедри через ефективне функціонування «Інституту асистентства»;
 • організація активного внутрішньо кафедрального обміну педагогічним і методичним досвідом через взаємовідвідування та обговорення лекцій і семінарських занять, відкриті заняття та роботу методичного семінару за блоками дисциплін;
 • формування та розвиток організаційної та корпоративної культури кафедри через реалізацію цілей спільної науково-педагогічної діяльності членів кафедри та організацію спілкування в системі академічних і кафедральних заходах;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів кафедри з проблем застосування сучасних освітніх технологій.
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ресторанний і готельний консалтинг

Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі.

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа»

Вісник КНУКіМ

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризмнауковий журнал КНУКіМ, у якому висвітлюються актуальні питання теорії та методологія туризму, наукові засади туризму заради сталого розвитку, інформаційно-інноваційна діяльність в туризмі, діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління, культурологічні проблеми розвитку туризму у сучасних умовах.

Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.

 

Інші наукові журнали КНУКіМ

Бізнес-зустрічі

Відомі особистості, що досягли успіху та знайшли свою зоряну дорогу, діляться досвідом зі студентами ФГРіТБ

Новини кафедри

Будь завжди в курсі останніх новин та подій Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу!

Ми запрошуємосаме тебе до нашої студентської родини!

Дізнайся більше інформації щодо вступу натиснувши на кнопку!
Стати студентом!