Кафедра
готельно-ресторанного
і туристичного бізнесу

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

Кафедра
готельно-ресторанного
і туристичного бізнесу

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

НАВЧАННЯ

«ВАШ ШЛЯХ - ВІД «П’ЯТІРКИ» ДО П’ЯТИ ЗІРОК!»

ВАШЕ МАЙБУТНЄ – В ВАШИХ РУКАХ!

конкурентоздатні фахівці европейського рівня!

практика і стажування в Україні та за кордоном!

професіоналізм, відповідальність, престиж, якість, перспектива!

завжди бути на крок попереду!

рух до успішної кар’єри!»

ОБИРАЄМО КРАЩЕ!!!

БАКАЛАВРАТ «ГРС»

Бакалаврат «Готельно-ресторанна справа»

Освітня програма підготовки фахівця «Бакалавр з готельно-ресторанної справи» орієнтована на отримання студентами загальних і професійних компетентностей щодо теорії та практики готельної та ресторанної справи і спрямована на актуалізацію спеціальності Готельно-ресторанна справа в сучасних економічних умовах з можливістю визначення шляхів самореалізації в професійній сфері.

Мета – формування загальних та фахових компетентностей із готельно-ресторанної справи, які направлені на здобуття студентом знань і вмінь для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у процесі організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, успішної професійної діяльності в сфері готельного та ресторанного бізнесу.

Освітня програма надає можливість провадження інноваційних методів та практико-зорієнтованих технологій навчання, як реалізаційного компоненту забезпечення професійної підготовки, вивчення іноземної мови, фундаментальних, економічних та професійно-спрямованих дисциплін.

Програма пропонує комплексний та особистісно-орієнтований підхід до здійснення професійної діяльності в сфері готельно ресторанного бізнесу.

Предметна область містить знання з організації ресторанної справи, організації готельної справи, іноземної мови, англійської мови (за професійним спрямуванням), кулінарології, культури гостинності, барної справи, кулінарної етнології, фізіології харчування, енології та еногастрономії, устаткування, курортології, економіки готельно-ресторанного бізнесу, технологічного проектування, стандартизації, сертифікації та метрології, основ трудового права і підприємницької діяльності, менеджменту готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу готельно-ресторанного бізнесу, логістики, інформаційних систем і технологій в готельно-ресторанному бізнесі.

БАКАЛАВРАТ «МГРіТБ»

Бакалаврат «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

Освітня програма підготовки фахівця «Бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності, Менеджер готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» орієнтована на теорію та практику менеджменту соціокультурної діяльності із врахуванням сьогоднішнього стану сфери культури і гостинності, спрямована на актуалізацію спеціалізації з менеджменту готельно-ресторанного і туристичного сервісу в сучасних соціально-економічних умовах з можливістю подальшого професійного та наукового зростання для забезпечення конкурентоздатності на ринку праці.

Мета – формування загальних, фахових та спеціалізованих компетентностей, системи базових знань щодо сфери гостинності та соціокультурної діяльності, які направлені на здобуття студентами знань і вмінь для успішного здійснення професійної діяльності, вирішення спеціалізованих задач та практичних проблем у процесі надання сервісних та виробничо-технологічних послуг, проектного та організаційного менеджменту в сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, а також розуміння специфіки функціонування в єдності сфер економіки, культури і гостинності в Україні та світі в цілому, прояву себе екологічно відповідальними, соціально мобільними, конкурентоздатними та затребуваними фахівцями у сфері готельно-ресторанного і туристичного сервісу.

Освітня програма є міждисциплінарною, яку забезпечують фахівці у сфері менеджменту соціокультурної діяльності, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та, відповідно, спеціалісти, що володіють практичним досвідом готельно-ресторанної та туристичної діяльності.

Предметна область містить знання з організації ресторанної справи, організації готельної справи, організації анімаційної діяльності, організації екскурсійної діяльності, туроперейтингу, володіння іноземною мовою, англійською мовою (за професійним спрямуванням), кулінарології, культури гостинності, барної справи, круїзного сервісу, кулінарної етнології, фізіології харчування, енології та еногастрономії, устаткування, курортології, економіки готельно-ресторанного бізнесу, бізнес-планування, стандартизації, сертифікації та метрології, основ трудового права і підприємницької діяльності, менеджменту готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу готельно-ресторанного бізнесу, логістики, інформаційних систем і технологій в соціокультурній сфері.

БАКАЛАВР ТУРИЗМ

Велике значення при підготовці фахівців туристичної галузі має поєднання теорії і практики. Реалізація цього принципу сприяє покращенню якості підготовки фахівців, а саме ґрунтується на тісному контакті системи освіти з практичною туристичною діяльністю, на постійному аналізі змін, що відбуваються в туристичній практиці та на здатності успішно адаптуватися до нових ситуацій на ринку.

ВЧИТИСЬ, НАСОЛОДЖУВАТИСЬ, ПРАЦЮВАТИ!

Хочеш бути лідером – тоді тобі до нас!

Туризм – це нові мандри, емоції та майбутня омріяна професія яка стане більше аніж робота.

Робота фахівця міжнародного туризму навчить тебе використовувати особистісний потенціал; пізнавати інноваційні технології; спрямує на шлях самовдосконалення; бути ініціативним, креативним, інноваційним; володіти високими комунікативними і організаторськими здібностями; уміти управляти стресами й конфліктами, досягати успішності.

Ваші мрії у нас стають реальними!

Предмети, які вивчають на ОКР магістр (нормативні та вибіркові):

 • Державне управління
 • Екскурсологія
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Кадровий менеджмент
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Культура і наука
 • Магістерська робота
 • Маркетинг бізнес-взаємодії
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Наукові основи стійкого розвитку туризму
 • Організація курортів
 • Практика науково-педагогічна (асистенська)
 • Ринок туристичних послуг
 • Сервісологія та сервісна діяльність
 • Системний підхід в аналізі туристичної діяльності
 • Стажування за фахом
 • Стратегічний менеджмент
 • Туризмологія
 • Управління потенціалом туристичного підприємства
 • Управління проектами в туризмі
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Управління ризиками в туризмі
 • Управління якістю туристичних послуг
МАГІСТРАТУРА

Магістратура – це наступний після бакалаврата рівень вищої освіти.

Якщо Ви бажаєте більше заробляти і займати керівні позиції на підприємствах сфери гостинності, то Вам необхідно одержати ступінь магістра.

З 2007 року кафедра здійснює підготовку магістрів за наступними програмами: «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Менеджмент соціокультурної діяльності». Програми стартують кожного року у вересні.

Мета програм – формування знань, умінь та навичок, необхідних для практичної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі; ознайомлення з принципами та формами діяльності підприємств готельно-ресторанної сфери.

Особливість програм заключається в їх комплексності при глибокій практичній направленості. Програми розраховані на тих, хто бажає зв’язати свою кар’єру з індустрією гостинності та одержати можливість для швидкого професійного росту; на діючих фахівців, які бажають систематизувати свої знання і підвищити навички.

Предметна область містить сучасні бізнес-знання із стратегічного маркетингу, менеджменту, інноваційних ресторанних та готельних технологій, управління проектами, конкурентоспроможністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу та якістю їх послуг,  аналізу реальних бізнес-ситуації готельно-ресторанної сфери, існуючих систем управління галуззю, які дозволять здійснювати ефективну професійну діяльність.

Практичний характер навчання – пріоритет кафедри. В усіх напрямках навчально-наукової діяльності зосереджено увагу на формуванні практичних знань, умінь та навичок, які потрібні у бізнес-середовищі сфери гостинності. Практичний характер навчання – це також зустрічі із практиками бізнесу (проведення провідними фахівцями сфери майстер-класів) і навчальні екскурсії на підприємства індустрії гостинності.

Програми пропонують широку комплексну підготовку магістрів із перспективою зайняти посади топ-менеджерів в крупних українських та міжнародних підприємствах індустрії гостинності, а також в державних, муніципальних, регіональних структурах.

Програми передбачають підготовку менеджерів по управлінні готельними, ресторанними і туристичними підприємствами з широким діапазоном можливостей росту: від старшого адміністратора до управляючого готелем, рестораном чи мережею. В задачі такого менеджера входить уміння керівництва підрозділами підприємства, контроль якості їх роботи, відбір персоналу і маркетингове планування. В кінці кінців, ціль такого професіонала – зробити так, щоб його готель чи ресторан працювали «як годинник» і усім подобались.

Програми забезпечують розвиток інноваційності, креативності, комунікативності, вміння працювати в команді, вміння приймати рішення, вміння аналізувати та вибирати альтернативи, презентувати себе в бізнесі.

В результаті навчання Ви:

 • вивчите методи роботи з персоналом в готельному і ресторанному бізнесі;
 • розберетесь в особливостях маркетингових стратегій і підходів;
 • ознайомитесь із видами послуг, які можуть надавати ресторани і готелі;
 • проаналізуєте діяльність готельно-ресторанних комплексів;
 • навчитесь формувати конкурентні ціни;
 • розглянете сучасні технології управління;
 • заглибитесь в професію через відвідування презентацій, виставок, дегустацій, кулінарних фестивалів та інших заходів;
 • приймете участь в тренінгах, семінарах і майстер-класах, організованих досвідченими фахівцями;
 • сформуєте орієнтацію на потреби сучасного світу і актуальні тенденції в готельно-ресторанному бізнесі.

Навчання за освітніми програмами забезпечує ґрунтовну професійну,  наукову та прикладну підготовку кожного студента.

Інноваційні технології та методи викладання супроводжують студентів протягом усього періоду його навчання.

Концепція практичної підготовки магістрантів кафедри полягає у зосередженні на важливих аспектах формування фахівця, науковця та викладача вищої школи безпосередньо через серію практик:  стажування за фахом та науково-педагогічної (асистентської).

Метою стажування за фахом є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посаді керівника (менеджера) або головного фахівця відповідно до кваліфікаційної характеристики; поглиблення і закріплення теоретичних знань; збір інформації з актуальних проблем та особливостей здійснення професійної діяльності у сфері послуг; розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, дослідницької, діагностичної, інноваційної діяльності для вирішення прикладних проблем в сфері професійної діяльності; удосконалення рівня професійної підготовки та набуття досвіду організаторської і керівної роботи в колективі.

Метою науково-педагогічної (асистентської) практики формування готовності магістрів до викладацької діяльності у вищих навчальних закладах; формування особистості майбутнього викладача вищої школи, застосування теоретичних знань у практичній діяльності, засвоєння педагогічних умінь, набуття, вивчення та аналіз педагогічного досвіду; усвідомлення студентами-практикантами сутності й особливостей наукової, викладацької діяльності та набуття і удосконалення умінь та навичок успішного викладання у вищій школі, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в педагогічній діяльності.

Крок за кроком впевнено піднімається на новий рівень розвитку кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу!

ПРО КАФЕДРУ

Проблеми підготовки соціально мобільних, конкурентоздатних висококваліфікованих професіоналів і формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців з готельно-ресторанної справи  успішно реалізовуються в Київському національному університеті культури і мистецтв. У 2001 році була створена кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу під керівництвом ректора університету Михайла Михайловича Поплавського – доктора педагогічних наук, професора, фахівця з підготовки кадрів для готельно-ресторанного  сервісу в Україні, який згодом  її очолив. На той час кафедра однією з перших в Україні розпочала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджер готельно-ресторанного бізнесу» і саме в цьому поєднанні готельного і ресторанного бізнесу, як складових галузі гостинності, вбачається головна формула успіху розвитку кафедри  та популярності цієї спеціальності.

Стратегічною метою діяльності кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу є підготовка висококваліфікованих і компетентних професіоналів індустрії гостинності шляхом:

 • здатності забезпечувати ефективну роботу підприємств сфери гостинності за рахунок професійної компетенції та завдяки впровадженню і використанню інноваційних технологій;
 • вміння ефективної комунікаційної взаємодії, створення власного іміджу;
 • самовдосконалення та адаптації в сучасному інформаційному просторі;
 • формування світогляду та сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, духовної культури народу з позицій шанування традицій та культурного надбання українців.

Освітній процес кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться науково-педагогічним складом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує науково-педагогічний склад кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, сформований з докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, серед яких відмінники освіти України, заслужені діячі культури, освіти, науки і техніки України та провідні спеціалісти-практики готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, які мають наукові та науково-методичні праці, присвячені дослідженню проблем та перспектив розвитку галузі гостинності, вивченню інновацій в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі.

На кафедрі реалізується сучасна підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях вищої освіти: перший «Бакалаврcький» рівень; другий  «Магістерський» рівень.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: бакалавр, магістр.

Підготовка бакалавра проводиться за такими освітніми програмами:

 • спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельно-ресторанна справа»);
 • спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»)
 • спеціальність 242 «Туризм» (спеціалізація «Міжнародний туризм»)

Особливими завданнями освітніх програм кафедри є розвиток людських ресурсів, що забезпечується модернізацією методів і технологій навчання. Увага акцентується на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.

Навчальну, практичну та наукову роботу студентів забезпечують спеціалізовані лабораторії:

 • «Лабораторія технології ресторанної продукції»,
 • «Лабораторія організації ресторанного обслуговування»,
 • «Лабораторія барної справи та роботи сомельє»,
 • мультимедійна «Лабораторія обслуговування у готелях»,
 • навчально-виробнича «Лабораторія технології продукції та устаткування ресторанів»,
 • «Лабораторія інноваційних технологій в туризмі»,
 • «Лабораторія з географії туризму».

Результатом навчальної, методичної і наукової діяльності кафедри діяльності кафедри є підготовка конкуренто орієнтованих фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельно-ресторанного  і туристичного бізнесу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності .

Це дає змогу працювати на підприємствах ресторанного і готельного бізнесу,  агенціях з організації туризму різних форм власності та їх структурних підрозділах на посадах:

 • керівник готельно-ресторанного комплексу, генеральний директор готелю чи ресторану, топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства, менеджер служб готелів і ресторанів; ресторатор, спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор, метрдотель), завідувач виробництвом ресторану; завідуючий виробництвом продукції ресторанного господарства; спеціаліст по реалізації та споживанню продукції ресторанного господарства; фахівець із гостинності, організатор готельної й ресторанної діяльності, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із організації дозвілля та санаторно-курортної справи, спеціаліст стандартизації, сертифікації та якості ресторанних та готельних послуг; спеціаліст-аналітик ринку послуг;
 • фахівець із туристичного обслуговування, керівник туристичної агенції, менеджер міжнародного туризму, фахівець із організації дозвілля, тревел-менеджер, екскурсознавець, туризмознавець, організатор подорожей, фахівець із розвитку різних видів туризму, керівник рекламного відділу, фахівець із туристичної безпеки.

На основі ступеня «Бакалавра» здійснюється продовження навчання за спеціальністю або спорідненими спеціальностями для здобуття ступеня «Магістра»  за результатами вступних випробувань.

Крок за кроком, послідовно і впевнено піднімається на новий рівень розвитку кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу!

НАУКОВА РОБОТА

Наукова діяльність є одним із найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів спеціальності.

Мета наукової роботи кафедри полягає у формуванні науково-методологічних основ та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку сфери готельно-ресторанного бізнесу.

В науковій роботі кафедри сповідується принцип – невідривний зв'язок теоретичних та науково-прикладних розробок із реальним сектором індустрії гостинності.

Наукові бренди кафедри:

 • Щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» з виданням збірника наукових праць учасників. Це комплексний науковий захід, учасниками якого є не тільки викладачі кафедри, різних вузів, в тому числі й іноземних, але і фахівці-практики, а також студенти.
 • Постійне проведення круглих столів і майстер-класів із запрошенням провідних фахівців індустрії гостинності.
 • Щорічне видання колективної монографії за основними науковими напрямками кафедри.
 • Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль.
 • Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації.

Суттєвою підтримкою оновлення і розвитку навчально-методичного процесу є наукові дослідження за держбюджетною науковою темою кафедри «Формування репутаційного капіталу організації як показник конкурентоздатності» (номер держреєстрації 0115U006582). У рамках виконання цієї теми вирішується важлива науково-прикладна проблема ефективного розвитку підприємств сфери гостинності в трансформаційній економіці, особливості конкурентоспроможності, що і є науковим інтересом викладачів кафедри.

Результати наукових досліджень постійно висвітлюються у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, статтях і тезах викладачів і студентів кафедри в наукових виданнях як вітчизняних, так і зарубіжних.

Наукова робота студентів проводиться у відповідності до фахового спрямування та тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє студентам спеціальності бути організаторами та активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських студентських наукових конференцій. Це дає змогу розвивати творчі здібності студентів. Підвищувати їх освітній рівень, виявляти обдаровану молодь та формувати кадровий потенціал для дослідницької й виробничої діяльності.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Розділ у розробці

Бізнес-зустрічі

Відомі особистості, що досягли успіху та знайшли свою зоряну дорогу, діляться досвідом зі студентами ФГРіТБ

Практика

ОКР БАКАЛАВР «ГРС» 

Практика для ОКР Бакалавр спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» має наскрізний характер, ефективність якої визначається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

I КУРС

Розпочинають студенти знайомитися з майбутньою сферою діяльності на першому курсі. Організація ознайомчої практики відбувається з метою розширення уявлення студентів про майбутню фахову спрямованість, вивчення історії створення і особливостями практичної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства міста Києва та України. Маючи змогу поринути в сферу професійної діяльності, майбутні фахівці відкривають для себе чисельну розгалуженість мережі підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Серед них провідні заклади гостинності і культури:

ГОТЕЛІ ТА ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ:

 • Готель «InterContinental»
 • Готель «HolidayInnKiev»
 • Готель «Президент»
 • Готель «Україна»
 • Готельний комплекс «Братислава»
 • Готель «Київ»

ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА:

 • Мережа еко-ресторанів «Батьківська Хата»
 • Ресторан «Ронін»
 • Ресторан «SANPAOLO»
 • Ресторан «The Burger Mexico»
 • Ресторан-броварня «Проходимець»
 • Ресторан «Щекавиця»
 • Ресторан «Бао»
 • Ресторан «Фуджі»
 • Ресторан «Пивна дума»
 • Ресторан «Одеса»
 • Ресторан «Желток»
 • Фан-бар «Банка»
 • Кафе «Моменти»
 • Кав’ярня «Шоколадниця»
 • Абсурд-паб «BarDuck»
II КУРС

Метою навчальної практики другого курсу є узагальнення і систематизація набутих студентами теоретичних знань, вироблення вміння та навичок застосування їх на практиці; набуття необхідних знань і практичних навичок з організації та загальної діяльності підприємств ресторанного господарства, безпосередня практична підготовка до самостійної роботи з виготовлення кулінарної продукції у закладах харчування; набуття досвіду роботи в закладах ресторанного господарства. Практика проводиться на сучасних підприємствах ресторанного господарства основних типів, різних форм власності та господарювання, які є юридичними особами:

 • Ресторан «СушиЯ»
 • Ресторан «WineCityGrill»
 • Ресторан «Муракамі»
 • Ресторан «Теплиця»
 • Ресторан «Желток»
 • Ресторан «Міміно»
 • Бар «Локація»
 • Кафе «Моменти»
 • Кав’ярня «Шоколадниця»
 • Пекарня-кав’ярня «Франсуа»
 • Кальян-бар «GUSTOỦ»
 • Фан-бар «Банка»
 • Абсурд-паб «BarDuck»
III КУРС

Метою практики студентів третього курсу є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах при виконанні обов’язків, властивих майбутній професії. Оволодіваючи сучасними методами, формами і знаряддями організації праці в галузі майбутньої спеціальності, студенти набувають практичного досвіду поєднання технологічних процесів з механізмами і формами управління в сфері ресторанного бізнесу. Для проходження практики обрані заклади, що запроваджують передові технології виробництва і організації обслуговування, сучасні методи управління і господарювання, нові форми організації праці:

 • Ресторан «Канапа»
 • Ресторан «Sanpaolo»
 • Ресторан «Остання Барикада»
 • Ресторан «Барсук»
 • Ресторан «Ронін»
 • Ресторан «Гастророк»
 • Ресторан «Охота на Овець»
 • Ресторан «РибаLove»
 • Ресторан «SHOOTERS»
 • Ресторан «Лакі Лучано»
 • Ресторан «Camembert»
IV КУРС

При проведенні виробничої практики на четвертому курсі студенти опановують навички організаційно-управлінської та фінансово-економічної діяльнсті, набуваючи практичного досвіду з питань забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємств готельного бізнесу. Вивчаючи сучасний стан та основні цикли створення та реалізації готельного продукту, практикуються в організації технологічних процесів основних і додаткових послуг. Під час практики, безпосередньо на місцях, студенти знайомляться з сферою діяльності закладів: типом, категорією підприємства готельного господарства його екстер’єром та інтер’єром, основним контингентом гостей. Удосконалюючи вміння самостійно здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на ринку, проводять аналіз і виявляють основні чинники, що обумовлюють фактичний стан діяльності підприємства. Практика відбувається на базі кращих закладів готельного господарства України і світу:

 • Міжнародний діловий центр «Готель «Hilton»
 • Готельний комплекс «Київ»
 • Готель «Прем’єр Палац»
 • Готель «Хаятт Рідженсі Київ»
 • Готель «Radisson»
 • Готель «Ramada Encore»
 • Готель «Оселя»
ОКР БАКАЛАВР «МСД»

Практика для ОКР Бакалавр спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціалізацією «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»

У підготовці фахівців високого рівня практика посідає особливе місце. Кожен навчальний рік знаменує важливу сходинку на шляху до здобуття знань, умінь і практичних навичок, конче потрібних майбутнім фахівцям. Це — система послідовного засвоєння сутності обраної професії, оскільки в рамках проходження практики студенти набувають практичного досвіду в сфері діяльності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

I КУРС

Ознайомча практика має на меті допомогти студентам оволодіти основами готельно-ресторанної і туристичної діяльності, докладно познайомити їх з організацією роботи готелів, ресторанів, туристичних компаній, їх структурою, основними видами і особливостями практичної діяльності. Засвоєння фахової спрямованості відбувається також через ознайомлення з екскурсійними об’єктами − пам’ятками історії, культури та архітектури, які є визначними історико-культурними ресурсами.

Під час практики студенти відвідують спеціальні рекламно-промоційні заходи, спеціалізовані виставки, вернісажі, фестивалі, театри, музеї, провідні підприємства готельно-ресторанного господарства:

 • готель «InterContinental»
 • готель «HolidayInnKiev»
 • готель «Президент»
 • готель «Україна»
 • готельний комплекс «Братислава»
 • готель «Київ»
 • мережа еко-ресторанів «Батьківська Хата»
 • ресторан «Ронін»
 • ресторан «SANPAOLO»
 • ресторан «The Burger Mexico»
 • ресторан-броварня «Проходимець»
 • ресторан «Щекавиця»
 • ресторан «Бао»
 • ресторан «Фуджі»
 • ресторан «Пивна дума»
 • ресторан «Одеса»
 • ресторан «Желток»
 • фан-бар «Банка»
 • кафе «Моменти»
 • кав’ярня «Шоколадниця»
II КУРС

Навчальна практика студентів другого курсу спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», спрямована на закріплення знань, отриманих в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, опанування практичними навичками з менеджменту соціокультурної діяльності функціонування закладів готельного господарства, підприємств соціокультурного сервісу і туризму.

Практика студентів проходить в закладах ресторанного господарства та у провідних туристичних компаніях України та світу:

 • ресторан «СушиЯ»
 • ресторан «WineCityGrill»
 • ресторан «Муракамі»
 • ресторан «Теплиця»
 • ресторан «Желток»
 • ресторан «Міміно»
 • бар «Локація»
 • кафе «Моменти»
 • кав’ярня «Шоколадниця»
 • пекарня-кав’ярня «Франсуа»
 • кальян-бар «GUSTOỦ»
 • фан-бар «Банка»
 • «I&TRAVEL»
 • «ОРІОН-ІНТУР»
 • «TRAVEL PROFESSIONAL GROUP»
 • «ЕТНОЛЕНД»
 • «АЗАРІЯ»
 • «EUROPE TRAVEL GROUP»
 • «КАНДАГАР TRAVEL»
 • «ТУРТУЖУР»
 • «МУЗЕНІДІС ТРЕВЕЛ»
 • «СОНАТА-ТРЕВЕЛ»
 • TEZ TOUR
 • ANEXTOUR
III КУРС

Під час проходження практики на третьому курсі студенти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» закріплюють теоретичні знання, набувають навичок практичної роботи щодо прийняття самостійних рішень при виконанні обов’язків, властивих майбутній професії, організаційно-управлінській і суспільній діяльності. Студенти вчаться аналізувати роботу закладів ресторанного господарства по різним показникам, ознайомлюються з основними технологічними і організаційними процесами на підприємстві, практикуються в технології виконання різних видів робіт окремих служб, що надають основні і додаткові послуги.

Для проходження практики обрані заклади ресторанного господарства, що мають висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у набутті практичних фахових умінь і навичок:

 • ресторан «Канапа»
 • ресторан «Sanpaolo»
 • ресторан «Остання Барикада»
 • ресторан «Барсук»
 • ресторан «Ронін»
 • ресторан «Гастророк»
 • ресторан «Охота на Овець»
 • ресторан «РибаLove»
 • ресторан «SHOOTERS»
 • ресторан «Лакі Лучано»
 • ресторан «Camembert»
IV КУРС

Виробнича практика студентів четвертого курсу спеціальності є логічним продовженням усіх видів практик з першого по третій курс і проводиться як підсумкова при підготовці бакалаврів. Її метою є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих під час навчання в університеті, набуття необхідних практичних навичок в прийнятті управлінських рішень в реальних виробничих умовах завдяки виконанню різних професійних обов’язків у закладах готельно-ресторанного бізнесу.

За період проходження практики студенти вивчають організацію всіх груп приміщень у готельному підприємстві, діяльність основних та допоміжних служб, що підтримують їх функціонування, порядок надання основних та додаткових послуг, а також методи управління персоналом, аналізують основні економічні показники господарської і фінансової діяльності підприємств готельного господарства, їх вплив на прийняття рішень менеджерів різного рівня управління.

Практика спланована з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення виробничої практики і відбувається в провідних готельно-ресторанних комплексах, закладах готельного господарства різних типів, які здатні надати студентам можливість фахові знання і практичні навички:

 • міжнародний діловий центр «Готель «Hilton»
 • готельний комплекс «Київ»
 • готель «Прем’єр Палац»
 • готель «Хаятт Рідженсі Київ»
 • готель «Radisson»
 • готель «Ramada Encore», Готель «Оселя»

Новини кафедри

Будь завжди в курсі останніх новин та подій Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу!

Ми запрошуємосаме тебе до нашої студентської родини!

Дізнайся більше інформації щодо вступу натиснувши на кнопку!
Стати студентом!