Лабораторія науково-методичного забезпечення

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

Лабораторія
науково-методичного забезпечення

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Лабораторія науково-методичного забезпечення є структурним підрозділом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

У своїй діяльності лабораторія керується нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом університету, наказами президента Університету, розпорядженнями проректорів за напрямками, рішеннями вчених рад університету та факультету, науково-методичної ради факультету, науково-методичної ради університету, розпорядженнями декана факультету та завідувачів кафедр, документацією системи менеджменту якості університету та Положенням про лабораторію науково-методичного забезпечення.

Зміст роботи лабораторії науково-методичного забезпечення визначається стратегією розвитку університету, концепціями розвитку факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та кафедри музейного менеджменту.

Мета – організація, координація і контроль науково-методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів університету.

Діяльність лабораторії здійснюється відповідно до компетентнісно-орієнтованого та контекстного підходів освітньо-професійних програм, що реалізуються на факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, а також затвердженого розкладу навчальних занять, заліково-екзаменаційної сесії, графіків консультацій та затверджених планів.

Діяльність лабораторії планується в межах навчального року відповідно до планів роботи кафедр і факультету. Річний план роботи лабораторії складається завідувачем лабораторії та затверджується деканом факультету до початку навчального року після розгляду на раді факультету.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ:

Основними завданнями лабораторії науково-методичного забезпечення ФГРіТБ є:

- якісне навчально-методичне забезпечення здобувачів освітнього рівня “Бакалавр” за спеціальностями:

  • 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»);
  • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу», освітня програма “Діджитал менеджмент та ресторанний сервіс”)
  • 242 «Туризм» (освітня програма «Міжнародний туризм»)
  • 027 “Музеєзнавство, памʼяткознавство” (освітня програма «Експертиза історико-культурних цінностей», освітня програма «Арт-менеджмент і галерейний бізнес»);

- якісне навчально-методичного забезпечення здобувачів освітнього рівня “Магістр” за спеціальностями:

  • 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»);
  • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»);
  • 242 «Туризм» (освітня програма «Міжнародний туризм»);
  • 027 “Музеєзнавство, памʼяткознавство” (освітня програма «Музеєзнавство, памʼяткознавство»;

- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців сфери гостинності та музейного менеджменту завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;

- підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних і лекційних занять згідно з діючими робочими програмами та методичними рекомендаціями;

- забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і здобувачів;

- облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення освітніх компонент, що забезпечуються науково-педагогічними працівниками кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедри музейного менеджменту;

- здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційних ресурсів кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедри музейного менеджменту;

- здійснення контролю за своєчасним оновленням методичних рекомендації до написання міждисциплінарних курсових та кваліфікаційних робіт;

- здійснення контролю за своєчасним наданням завдань до контрольних робіт та заліково-екзаменаційної сесії;

- розвиток інфраструктури для впровадження елементів онлайн-дистанційних технологій навчання (платформа електронного навчання КНУКіМ Moodle);

- планування діяльності лабораторії, своєчасне та якісне виконання планів, своєчасне складання звітної документації всіх рівнів та представлення її на вимогу в установленому порядку;

- створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства;

- інші завдання, що передбачені Положенням про лабораторію науково-методичного забезпечення факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Діяльність лабораторії науково-методичного забезпечення забезпечує завідувач лабораторії Коваленко Валерія Олександрівна.

Коваленко Валерія Олександрівна

Коваленко Валерія Олександрівна

Завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення, асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

instagramfacebooke-mailorcidscholarWeb of Science

 

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» (освітня програма “Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу”, КНУКіМ, 2018), бакалавр зі спеціальності “Реклама та звʼязки з громадськістю” (КНТЕУ, 2020), магістр зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» (освітня програма “Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу”, КНУКіМ, 2020). З 2022 року здобувачка ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка (Університет економіки та права “КРОК”).

Активний учасник всеукраїнських і міжнародних наукових, науково-практичних конференцій. Основною сферою наукових інтересів є дослідження антикризового управління, crisis-management підприємств сфери гостинності.

Викладає на кафедрі готельно-ресторанного і туристичного бізнесу практичні заняття з освітніх компонент «Start-up менеджмент» та «Глобалізація світових соціально-економічних процесів».

Постійно працює над підвищенням рівня професійної та викладацької компетентності.

КОНТАКТИ ЛАБОРАТОРІЇ:

fgritbnmz@gmail.com

БАКАЛАВРАТ
ОП «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»
ОП «Діджитал менеджмент та ресторанний сервіс»
ОП «Експертиза історико-культурних цінностей»

Навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам освітніх програм

 Освітня програма «Експертиза історико-культурних цінностей»

Навчальний план

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

ОП «Арт-менеджмент і галерейний бізнес»

Навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам освітніх програм

 Освітня програма «Арт-менеджмент і галерейний бізнес»

Навчальний план

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

МАГІСТРАТУРА
«Готельно-ресторанна справа»
«Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»
«Міжнародний туризм»

Навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам освітніх програм

 Освітня програма «Міжнародний туризм»

Навчальний план

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

«Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам освітніх програм

 Освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Навчальний план

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент