Лабораторія науково-методичного забезпечення

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

Лабораторія
науково-методичного забезпечення

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ!

ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу є структурним навчальним підрозділом факультету.

МЕТА – організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та їх навчально-методичного забезпечення.

ЗМІСТ РОБОТИ Лабораторії науково-методичного забезпечення Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу визначається планами розвитку університету, факультету, кафедри.

Діяльність  Лабораторії науково-методичного забезпечення Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу здійснюється відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять, розкладу іспитів, графіку консультацій та затверджених завідувачем кафедри річних і щомісячних планів.

Лабораторія науково-методичного забезпечення Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу створюється, реорганізовується та ліквідовується за наказами ректора університету на підставі подання завідувача кафедри.

У своїй діяльності Лабораторія науково-методичного забезпечення керується нормативно-правовими актами України в галузі науки та освіти, Статутом університету, наказами, розпорядженнями ректора, положенням про факультет, кафедру та відповідним Положенням.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ:

Лабораторія науково-методичного забезпечення Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу створена з метою якісної підготовки студентів ОКР бакалавр і магістр за спеціальностями:

 • спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельно-ресторанна справа»);
 • спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу»)
 • спеціальність 242 «Туризм» (спеціалізація «Міжнародний туризм»)

Основними завданнями Лабораторії науково-методичного забезпечення Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу є:

 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців сфери індустрії гостинності завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;
 • підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних і лекційних занять згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;
 • забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;
 • облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;
 • здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповненням електронної бібліотеки кафедри навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо;
 • організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів;
 • забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників;
 • інші завдання відповідно до конкретних завдань і мети відповідної кафедри.

Для досягнення поставлених цілей Лабораторія науково-методичного забезпечення Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу виконують наступні функції:

 • організація освітньої діяльності кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу на засадах доброчесності;
 • участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу;
 • створення всім учасникам навчального процесу безпечних умов праці відповідних до вимог чинних законодавчих та нормативних актів;
 • участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які реалізуються на рівні кафедри та лабораторії;
 • участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо (підготовка матеріалів до фахових та наукових збірників, зокрема електронних, розробка дизайну запрошень, друк запрошень та їхнє розповсюдження, підготовка приміщення тощо);
 • виконання поточних завдань завідувача кафедри, декана факультету в межах основних завдань та функцій Лабораторії науково-методичного забезпечення.