Григорчак Ігор Михайлович

Григорчак Ігор Михайлович

Старший викладач, канд. наук держ. упр.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

У 1997 р. закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Всесвітня історія», а у 2009 р. – Національну академія державного управління при Президентові України з відзнакою за спеціальністю «Державне управління». У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: «Взаємодія політичної та адміністративної еліт в умовах демократичного врядування в Україні» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. З 2014 р. – старший викладач кафедри міжнародного туризиу (з 2021 р. – кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу) Київського національного університету культури і мистецтв (упродовж 2015-2021 рр. за сумісництвом).

Викладає дисципліни: «Туристична політика країн-лідерів туризму», «Управління регіональним розвитком туризму», «Українська етнографія».

Сфера наукових інтересів: туристична політика в Україні та провідних країнах світу, управління регіональним розвитком туризму, державне управління, геополітика, етнонаціональна політика, культурна спадщина.

Наукові здобутки: має близько 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, співавтор навчального підручника та монографії.

Практична діяльність: досвід державної служби, науково-педагогічної діяльності.