Козловський Євген Вікторович

Козловський Євген Вікторович

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

У 1998 р. закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка». Навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України. У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: «Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. З 2009 р. – доцент кафедри міжнародного туризму, з 2017 р. – доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. З 2020 року експерт з акредитації освітніх програм за спеціальністю 242 «Туризм» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Результати наукової роботи, матеріали конференцій та статті публікуються у монографіях, навчальних посібниках, наукових та фахових періодичних виданнях. Автор понад 100 наукових та науково-методичних  праць, які спрямовуються на науковий супровід освітньо-професійних програм навчання студентів. Зокрема слід відзначити навчальний посібник «Правове регулювання туристичної діяльності» (Київ, 2015 р.) та 5 колективних монографій: «Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір» (Київ, 2017 р.), «Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)» (Київ, 2018 р.), «Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities» (Польща, 2019 р.), «Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment» (Латвія, 2019 р.), «Strategic management: global trends and national peculiarities» (Польща, 2019 р.).

За 2021 рік видано три публікації у співавторстві, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science Core Collection («Tourism industry in the European Union countries», «Creative industries in the social-cultural space», «Digitalization as a trend of modern development of the world economy»).

Викладач дисциплін: «Державне регулювання туристичної діяльності», «Електронна комерція в міжнародному туризмі», «Інформаційні технології в міжнародному туризмі», «Економіка міжнародного туризму», «Управління проектами в туризмі».

Коло наукових інтересів пов’язане з державним регулюванням туристичної діяльності, економікою міжнародного туризму, інформаційними системами і технологіями у сфері туризму, соціокультурними аспектами розвитку туризму в умовах глобалізації.