«Академічна доброчесність як запорука успішного освітнього процесу»

«Академічна доброчесність як запорука успішного освітнього процесу»

Кафедрою готельно-ресторанного і туристичного бізнесу проведено круглий стіл «Академічна доброчесність як запорука успішного освітнього процесу» для здобувачів усіх курсів освітнього рівня «Бакалавр» і «Магістр», науково-педагогічних працівників, кураторів академічних груп та гостей заходу.

Модераторами заходу стали професор кафедри ГРіТБ Лілія Гончар та викладач кафедри ГРіТБ Андрій Беляк.

+академічна доброчесність

Головною метою заходу стало поглиблення знань і занурення усіх учасників освітнього процесу в культуру академічної доброчесності.

Варто зауважити, що круглий стіл був проведений в інтерактивно-інтелектуальному форматі з максимальним залученням усіх учасників до різноманітних форматів взаємодії. Це, зокрема, побудова «дерева цілей», формування індивідуальної траєкторії академічної доброчесності, евристична бесіда, brainstorming та case study – в результаті чого досягнуто максимальної результативності заходу.

+академічна доброчесність

Учасники круглого столу взяли участь у формуванні власного бачення категорії «доброчесності» за допомогою WordCloud на платформі Mentimetеr. На думку учасників заходу, доброчесніть, насамперед асоціюється з такими категоріями: порядність, чесність, відповідальність, оригінальність та індивідуальність.

Поряд з цим, термін «академічна доброчесність» учасниками круглого столу визначається як унікальність, прозорість, чесність, оригінальність та науковість.

+академічна доброчесність

Сформувавши уявлення про академічну доброчесність та принципи на яких вона базується, учасники заходу сформували перелік власних Принципів академічної доброчесності, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу кафедри ГРіТБ.

Учасники запропонували понад 40 таких принципів, серед яких чесність, довіра, відповідальність, достовірність, оригінальність, унікальність тощо. Варто відзначити креативний підхід кожного.

+академічна доброчесність

Крім цього, під час круглого столу подискутували щодо основних категорій прояву академічної недоброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, списування, обман; навчилися відрізняти категорії фабрикація та фальсифікація.

Учасникам було наголошено на важливості виконання усіх принципів академічної доброчесності в усіх процесах: навчанні, викладанні, науковій та творчій діяльності, та необхідності засвідчити власну згоду із правилами підписавши Декларацію про дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

+академічна доброчесність

Учасників також ознайомили з принципами академічної доброчесності, які діють в університеті відповідно до чинних нормативних документів Київського національного університету культури і мистецтв: Кодексу академічної доброчесності КНУКіМ, Етичного кодексу учасників освітнього процесу КНУКіМ та Положення про запобігання академічного плагіату.

Актуальними питаннями круглого столу стали правила цитування, критерії оцінки джерел, вибір вдалої пошукової стратегії та шляхи ефективного оформлення списку використаних джерел.

Для закріплення отриманих протягом круглого столу знань, наприкінці заходу учасники взяли участь в інтерактивному тестуванні з розв’язанням практичних кейсів на платформі Quizizz.

+академічна доброчесність

Слід зауважити, що захід організовано та проведено з дотриманням принципів академічної свободи, прозорості, відкритості та рівності всіх його учасників (здобувачів, науково-педагогічних працівників, керівного складу та інших стейкхолдерів освітнього процесу). Це дало змогу започаткувати новий формат співпраці і взаємодії учасників освітнього процесу кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, який викликав цікавість, захоплення і відкрив нові можливості неформального спілкування.

+академічна доброчесність